regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Catering dietetyczny na tydzień ”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Catering dietetyczny na tydzień” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fit Mango Sp. z o.o. zwanym dalej: Organizatorem
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie na Fanpage (Facebook i Instagram) Fit Mango Catering Dietetyczny w dniach 08-22.07.2022r.
4. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,  wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook i Instagram.
5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
6. Organizator oświadcza, że organizowany Konkurs „Catering dietetyczny na tydzień” nie jest grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin
2. Czas trwania Konkursu : 08.07.2022 godz.12:00 – 22.07.2022 godz. 24:00
3. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związanych z uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne.
4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiada aktywne konto w serwisie Facebook lub/i na Instagramie, prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook i Instagram, a dane zawarte na profilu muszą są prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem Serwisu Facebook i Instagram.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie posiada status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie, opisze w komentarzu do udostępnionego posta konkursowego na Facebooku lub/i na Instagramie: „Dlaczego warto korzystać z całodziennego cateringu dietetycznego”
c) osoba biorąca udział w Konkursie akceptuje niniejszy regulamin
3. W trakcie Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja
seksualna). Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym regulaminem oraz do nie przyznawania osobie nagrody, która naruszyła niniejszy regulamin.
4. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie do dnia: 22.07.2022r. godz.24:00
5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu
6. Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook i Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 

§ 3
NAGRODY


1.Nagrodą w Konkursie jest całodzienny catering dietetyczny o dowolnej diecie, wybrany z menu: https://fitmango.pl/diety/ dostarczany pod wskazany adres przez 5 dni (od poniedziałku do piątku). Adres dostawy musi obejmować obszar, w którym dostarczany jest catering Fit Mango.
Dostępne lokalizacje: Rzeszów, Łańcut, Głogów Młp.
2. Nagroda będzie przyznana przez Organizatora po zakończeniu Konkursu.
3. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w dniach 08.07- 22.07.2022 r. napisał najciekawsze treści w komentarzu do postu konkursowego. Każdy Uczestnik może podać tylko jeden komentarz.
4. Zgłoszenia konkursowe (komentarze) zostaną ocenione według następujących kryteriów: merytoryczne dopasowanie treści do wyznaczonego zadania konkursowego, oryginalność i kreatywność.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Informacje o nagrodach będzie publikowana w formie komentarza, bezpośrednio pod każdą nagrodzoną odpowiedzią. Zdobywca nagrody zostanie powiadomionych o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook i Instagram w przeciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na komentarz w terminie 2 (dwóch) dni od jego opublikowania, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcom odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie prowadzonym na profilu Fit Mango Catering Dietetyczny w serwisie Facebook i Instagram jest Fit Mango Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, kod 35-234. przy ulicy Pelczara 9B,
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców
i wydania im Nagród. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania.

 

§ 5


REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, datę i adres korespondencyjny oraz adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji wterminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy

 

Przewiń do góry